maandag 5 december 2022
23.8 C
Paramaribo
4.8 C
Amsterdam
3.7
(3)

Surinaamse regering wil blijven praten

lees ook ...

Santokhi geeft startsein aanpak waterhuishouding en weginfra...

Percelen en wegen in Wintiwai en Pontbuiten blijven binnenkort droog. President Chandrikapersad Santokhi heeft dinsdag het project ‘Ontwatering en Rehabilitatie wegen in Wintiwai en Pontbuiten’ gelanc...

De regering heeft gisteravond een verzoek naar de bevolking en de bonden 1:6 uit doen gaan om af te zien van het afwijken van het pad der dialoog. Dit verzoek wordt voorafgegaan door een uitgebreide samenvatting en uitleg over de dialoog tussen overheid en de samenwerkende bonden 1:6, betreffende betere  leefomstandigheden.

De oproep van de overheid is gedaan vanwege de oproep van de bonden en andere organisaties om vandaag 24 augustus naar het Kerkplein te komen om protest aan te tekenen tegen de maatregelen van de regering om de economie gezond te krijgen, maar de bevolking hun eerste levensbehoeften in gevaar brengt of al heeft ontnomen.Voor de duidelijkheid: De eerste en minimale levensbehoeften zijn 3 maal per dag te eten hebben, kleding hebben en een behoorlijk dak boven het hoofd. Hieronder het pleidooi van de overheid. 

Het moge duidelijk zijn dat deze regering op basis van wederzijds respect lijnen heeft uitgezet om te geraken tot breed gedragen oplossingen die input kennen van het bedrijfsleven en de vakbonden. Vanuit diverse modaliteiten heeft de regering steeds getracht alle gedachten stromen, een platvorm te gunnen. Alhoewel het de vakbonden niet gelukte om te komen tot eenduidige voorstellen, zijn er diverse modaliteiten besproken van omgaan met de uitdagingen die gepaard gaan met het herstel van de kapotgeslagen economie.

Zo hebben de samenwerkende vakbonden, genaamd 1:6, hun wenselijkheden kenbaar gemaakt die als volgt kunnen worden omschreven;

Loonsverhoging en minimumloon aanpassing (eis SRD 16.63). Receptuur IMF stopzetten. Het land gezond maken op eigen krachten o.a. via goud- en houtsector en reorganisatie van de belastingdienst. Verhogen van belastingvrije som. Aanhouding van de verhoging van de Omzetbelasting, Het opschorten gouvernement take op de benzineprijs (prijzen van vooral de basisgoederen en nutsvoorzieningen moeten betaalbaar worden). Alle problemen binnen de gezondheidssector moeten onmiddellijk opgelost worden o.a. Bazo-kaarten, medicamenten, labkosten etc., Gelijke kansen voor elke Surinamer.

aanpak domeingronduitgifte beleid in elk district. Elke Surinamer heeft recht op een stuk grond, Functies invullen ongeacht etniciteit, geloofsovertuiging. Geloven in eigen kader, Afstappen van nepotisme/vriendjespolitiek, De regering moet ook inleveren en verantwoord omgaan met de financiële middelen van Suriname, Geen onnodig consultants aantrekken met riante beloningen. Zoveel mogelijk gebruik maken van eigen kader, Met betrekking tot gekozen projecten dienen de juiste prioriteiten te worden gesteld, gezien de precaire situatie waarin het land nu verkeerd.

 

De president heeft, vooruitlopend op het onderhoud met hem, op zaterdag 14 augustus j.l. de groep 1:6 doen ontvangen door een cluster team van ministers om het een en ander te bespreken. Dit is geheel indachtig het beleid van de regering van Suriname om open te staan en te luisteren naar de meningen uit de samenleving.

In dit verband is doorgegeven dat het cluster team van ministers onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en vicevoorzitter van de Raad van Ministers, Albert Ramdin, inmiddels begonnen is met een traject van besprekingen met vakbonden onder coördinatie van Ravaksur. Het doel van deze gesprekken is om een sociaal akkoord te bereiken en de gezamenlijke inspanningen tot herstel te bevestigen.

Op maandag 16 augustus j.l. heeft de president 1:6 mogen ontvangen op het Kabinet van de President in aanwezigheid van andere leden van de regering. Hun standpunten zijn vernomen en gehoord. De regering heeft verwoord waarom de stappen en maatregelen die nu genomen worden noodzakelijk zijn om van een onevenwichtige economie te gaan naar een gezonde en duurzame financiële huishouding. Wij weten dat de getroffen maatregelen voor bepaalde groepen in de samenleving, het noodzakelijk maken om lasten verlichtende voorzieningen te treffen. Hiertoe heeft de Regering reeds vele initiatieven ontplooid en in werking gezet.

Wij staan op een belangrijk historisch kruispunt. Wij wensen de Surinaamse economie op te bouwen met elke Surinamer. Aldus het schrijven naar 1:6. Dat schrijven gaat verder door te stellen aan 1:6, dat hun bijdrage in deze ten zeerste op prijs wordt gesteld.

Namens de president is toen bevestigd wat naar voren is gekomen uit de discussies: De regering heeft besloten in het kader van de voortgaande lastenverlichting voor de komende drie maanden geen prijsverhogingen meer door te voeren. In deze periode is het ons voornemen om in gezamenlijk overleg met de sociale partners, een sociaal akkoord te bereiken. Uw bonden, alsook anderen, worden opgeroepen om de lijsten van personen in te dienen die in aanmerking wensen te komen voor een bouwkavel. De regering is doende te werken naar een tegemoetkoming op het inkomen van de Surinaamse burger, welke zal ingaan in september a.s., wederom op weg naar een sociaal akkoord.

De regering is er van overtuigd dat met de redelijke inbreng van elke Surinamer, wij dit mooi land tot grote hoogten kunnen brengen, met een duurzaam, veilig en leefbaar bestaan voor elke inwoner. Het vereist van een ieder in saamhorigheid bij te dragen aan deze ontwikkeling.

Het leek ons gepast voor de volledige beeldvorming deze informatie te delen en elke Surinamer op te roepen steeds de gevolgen van zijn of haar keuze af te wegen. Laat u zich steeds leiden door datgene dat het algemeen belang van Suriname waarborgt. De regering laat verder optekenen dat zij zich blijvend zal inzetten om middels dialoog, blijvend herstel te waarborgen. Derhalve staat de regering altijd gereed om het ingeslagen pad van dialoog te continueren. Hierbij worden alle stakeholders opgeroepen in landsbelang dezelfde keuze te maken. Wij zijn dat verplicht aan ons nageslacht.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

6 REACTIES

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameSurinaamse regering wil blijven praten