maandag 4 maart 2024
23 C
Paramaribo
7 C
Amsterdam
0
(0)

Registreer je NU voor een Lagere Electriciteitsrekening !

lees ook ...

Defensie lanceert eigen begrafenisfonds voor personeelsleden...

Met de oprichting van de Stichting Uitvaartverzorging Defensie (Stg. UD) is er nu een eigen begrafenisfonds beschikbaar voor zowel actieve als gepensioneerde personeelsleden van het ministerie van Def...

Het overbruggingstarief van de Energie Autoriteit Suriname(EAS) voor electriciteit, is ingegaan op 01 juni 2022, om gefaseerd het gekozen beleid uit te voeren. Per Staatsbesluit no 89 van 12 juli 2021 werd het instrument van subjectsubsidie geïntroduceerd ter vervanging van de tot nu toe gehanteerde objectsubsidie. De bedoeling is om in plaats van de opwekking en distributie van stroom te subsidiëren, de afnemer die ondersteuning nodig heeft te subsidiëren .

Met voornoemd besluit werd in eerste instantie aan alle huishoudelijke verbruikers een korting van SRD 260 op de maandelijkse factuur gegeven. Voor de niet-huishoudelijke afnemers werd deze korting gesteld op SRD 150. Dit was geen daadwerkelijke subsjectsubsidie, aangezien hierbij iedereen, dus ook degenen die het niet nodig hadden, in aanmerking kwamen voor korting. Om daadwerkelijk het instrument van subjectsubsidie in te voeren is besloten om dit gedurende een jaar geleidelijk aan te doen. Gekozen is voor de periode 01 juni 2022 tot en met 31 mei 2023.

Om te kunnen vaststellen wie in aanmerking kan komen voor subsjectsubsidie, is het noodzakelijk om een bestand aan te leggen dat als uitgangspunt wordt gehanteerd, om vervolgens middels nog vast te stellen criteria, te identificeren aan wie wel of niet subjectsubsidie wordt toegekend. Allereerst is uitgegaan van het vaststellen van een niveau van stroomverbruik, waarbij de elementaire elektriciteitsbehoefte wordt gedekt. Hierbij moet gedacht worden aan de verlichting in het huis, het kunnen draaien van een radio, TV, ventilator, etc. Internationaal is de norm rond 250 kWh per maand voor huishoudelijke afnemers.

Naast het aanmaken van het opstartbestand en het vaststellen van de criteria is het ook van belang om middels een process van controle, validatie/verificatie en goedkeuring, gefaseerd degenen die in aanmerking komen voor subjectsubsidie, over te zetten naar het uiteindelijk subjectsubsidiesysteem. Zoals eerder aangegeven is een periode van een jaar voor dit proces uitgetrokken, aangezien het enige tijd in beslag zal nemen om de eerdergenoemde stappen te doorlopen.

Er is besloten om een start te maken met het aanleggen van een bestand, waarbij degenen die hierin wordt opgenomen gedurende het jaar, een overbruggingstarief wordt toegekend. Dit terwijl het proces van overschakeling naar subjectsubsidie wordt doorlopen. Hierdoor worden degenen die zich registreren, gevrijwaard van eventuele tariefsaanpassingen die zich kunnen voordoen gedurende het jaar. Zij worden ook tegemoet gekomen, omdat in een periode van wisselkoersverhogingen, de oorlog in Oekraiene en daardoor hogere prijzen, het besteedbaar inkomen afneemt. Vandaar dus het overbruggingstarief dat geen permanent karakter heeft, maar enkel voor een bepaalde periode geldt.

Het overbruggingstarief houdt in dat voor het verbruik tussen 0 en 250 kWh men een minimum bedrag van SRD 50 per maand betaalt en voor elk verbruik boven die 250 kWh een tarief van srd 2,50 per kWh. Het overbruggingstarief geldt voor de periode van 01 juni 2022 tot en met 31 mei 2023. Uitgaande van de bestaande tarievenstructuur voor stroom is vastgesteld dat een verbuiksgrens van ongeveer 400 kWh gehanteerd kan worden, om huishoudens en niet huishoudens te laten registreren om in het bestand opgenomen te worden. Een groot deel van het EBS bestand zit rond dit verbruik of of lager.

De noodzaak voor registratie ligt in het feit dat het van essentieel belang is om in beeld te brengen wie voor subjectsubsidie in aanmerking kom en om de gegevens in kaart te brengen, die nodig zijn voor het vaststellen van de criteria.

Hierbij moet gedacht worden aan zaken zoals het ontvangen van bijstand, aantal mensen woonachtig op het adres, gemiddeld verbruik per maand, etc. Maar ook om vast te stellen of degene wel of geen eigenaar is van de aansluiting waar de EBS-meter is geïnstalleerd. Het is namelijk zo dat iemand die bijvoorbeeld een huis huurt, ook degene is die stroom verbruikt op dat adres en ook de maandelijkse rekening betaalt. Echter is de EBS-meter welke bij het aansluitnummer hoort, geregistreerd op naam van de eigenaar van het huis en niet de verbruiker (huurder).

Voorts is gebleken dat in het bestand ook nog namen voorkomen van mensen die reeds overleden zijn, maar waarbij de nieuwe gebruiker of eigenaar van de aansluiting dit niet heeft doorgegeven aan de EBS. Bij de eerste registraties is reeds gebleken dat minstens 40 procent van de geregistreerden geen eigenaar van de aansluiting is, en dus ook niet voorkomen in het bestand van de EBS. Om de subjectsubsidie toe te kennen is het begrijpelijk dat wij in beeld moeten hebben wie op een bepaald adres of beter gezegd bij een bepaalde aansluiting woonachtig of gevestigd is en het stroom verbruikt, aangezien die uiteindelijk eventueel ondersteund moet worden middels toekenning van subsidie.

Bij Staatsbesluit is de EAS belast met de registratie van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke verbruikers en de toekenning van het overbruggingstarief. Bij een verbruik van 400 kWh of minder per maand zal het overbruggingstarief gunstig zijn. Hierdoor wordt een bestand aangelegd welke van belang zal zijn voor de vervolgstappen in het kader van de omvorming naar een systeem van subjectsubsidie. Voorts zal de EAS tesamen met de regering de nodige stappen ondernemen ten aanzien van het vaststellen van de criteria voor het wel of niet in aanmerking doen komen van subjectsubsidie. Hiervoor is de periode van juli tot en met december 2022 voor uitgetrokken.

Vervolgens zal na goedkeuring van de criteria door de regering degene die op basis hiervan in aanmerking komen voor subjectsubsidie vanaf januari 2023 overgezet worden naar het nieuwe systeem. De periode welke hiervoor is uitgetrokken zal lopen tot en met 31 mei 2023. Op die datum zal dan ook het overbruggingstarief tot zijn einde komen. De keuze voor digitale registratie ligt vooral in het feit dat dit gedurende de hele dag mogelijk is, ongeacht het tijdstip. Ook is de afhandeling van een registratie (goedkeuring of afkeuring) hierdoor veel sneller en efficienter.

Er is voor gezorgd om de regsitratie zo eenvoudig mogelijk te maken. Hierbij hoeft alleen het aansluitnummer en klantnummer in eerste instantie ingevuld te worden, waardoor de gegevens horende bij deze nummers uit het EBS bestand te voorschijn komen. Vervolgens dient de aanvrager als daadwerkelijke verbruiker op de aangegeven aansluiting slechts enkele additionele persoonsgegevens in te vullen.

Voor degene die hulp nodig hebben bij het registreren is in samenwerking met de EBS een helpdesk bij de verschillende EBS dienstencentra ingesteld, waar men terecht kan. EAS spreekt de hoop uit dat met voorgaande uitleg het duidelijk is geworden waarom het belangrijk is om te registreren voor het overbruggingstarief.

Klik op de link van de website van EAS om je te registreren; eas.sr Energie Autoriteit Suriname (eas.sr) om in aanmerking te komen voor het overbruggingstarief dat kan leiden tot het in aanmerking komen voor de subjectsubsidie!

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

1 REACTIE

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameRegistreer je NU voor een Lagere Electriciteitsrekening !