Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Orange Day: aandacht voor Covid-19 pandemie en huiselijk geweld

Geplaatst

op

Orange Day 640x384

Elke 25ste van de maand wordt internationaal Orange Day herdacht. Naar aanleiding daarvan is dit artikel geschreven. Er is getracht de lezer in een notendop informatie te geven over enkele aandachtspunten rondom de Covid-19 pandemie voornamelijk in relatie tot het elimineren van huiselijk geweld.

Wat is Orange Day?

In 2008 lanceerde de VN- Secretaris –Generaal Ban Ki- Moon de ‘UNiTE to End Violence Against Women’ campagne. In dit kader heeft de UNWOMEN de Orange Day campagne in het leven geroepen. Hierbij wordt het publiek opgeroepen elke 25ste van de maand de omgeving oranje te kleuren om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. De aandacht moet ertoe leiden dat de politieke wil wordt vergroot om geweld tegen vrouwen te voorkomen en beëindigen. Daarnaast is het de bedoeling dat de campagne ertoe leidt dat er meer middelen vrij worden gemaakt voor activiteiten, programma’s en projecten om geweld tegen vrouwen te voorkomen en beëindigen. In Suriname werd de Orange Day campagne gelanceerd op 24 november 2015 door minister Mike F. M. Noersalim.

In de Wet Bestrijding Huiselijk geweld die op 20 juni 2009 van kracht werd, is “huiselijk geweld” als volgt gedefinieerd: “Elke vorm van lichamelijk, seksueel, psychisch of financieel geweld dat wordt gepleegd door een persoon tegen een partner, kind, ouder, lid van het gezin of behoeftige, ongeacht waar het geweld plaatsvindt”. ‘Huiselijk’ wordt gedefinieerd door de relatie die er tussen dader en slachtoffer bestaat of heeft bestaan.

COVID 19 uitdagingen

De wereld heeft thans te kampen met de Covid-19 pandemie waardoor overheden wereldwijd maatregelen treffen om verdere agressieve verspreiding van het virus te voorkomen. Ook Suriname ondergaat deze maatregelen van (partiële) lock-downs, quarantaines, sociale afstand, beperkte samenkomsten, sluiting van scholen en crèches, beperkte en aangepaste dienstverlening. Deze maatregelen hebben ook negatieve invloeden op de economie, werkgelegenheid en inkomen, onderwijs, gezondheid, veiligheid etc. Het is van belang dat de schade zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd, waarbij het maken en uitvoeren van beleid constant rekening moet worden gehouden met de belangen en behoeftes van zowel mannen als vrouwen.

Een UNDOC-studie uit 2018 naar gender gerelateerde moord op vrouwen en meisjes levert statistische gegevens op die aantonen dat het huis de meest waarschijnlijke plaats is waar vrouwen worden gedood.  Wereldwijd werd 1 op de 3 vrouwelijke slachtoffers van moord vermoord door een intieme partner en bijna 1 op de 4 door andere familieleden. Volgens de studie werd in Guyana 85% van de vermoorde vrouwen vermoord door een intieme partner of familielid. In Jamaica was 90% van de slachtoffers vrouw; in Trinidad en Tobago was bijna een derde van de moord op vrouwen gerelateerd aan gezins- en intiem partner geweld. Ook wordt geschat dat er ten minste 45% kans is dat kinderen worden misbruikt in huishoudens met huiselijk geweld. Suriname is bij het onderwerp huiselijk geweld absoluut niet uitgesloten zoals recentelijk weer is gebleken.

Binnen het Caraïbisch gebied zijn er regelmatig online meetings met deskundigen uit overheid en internationale organisaties om na te gaan hoe het best maatregelen te treffen i.v.m. de pandemie. Voornamelijk wordt van gedachte gewisseld over: de economische gevolgen voor mannen en vrouwen, jongens en meisjes; voortzetting van het onderwijs en de gevolgen van de sluiting van de scholen voor kinderen; mogelijkheden van en toegang tot afstandsonderwijs; de gevolgen voor kwetsbare groepen zoals jonge kinderen, senioren burgers, mensen met een beperkingen en mensen in rurale gebieden.

Aandachtspunten

De Surinaamse overheid is thans bezig met het uitwerken en implementeren van maatregelen. Internationale organisaties zoals CARICOM en de UN hebben opgeroepen extra aandacht te hebben voor de toename van huiselijk geweld vanwege de partiële en gehele lock- downs. De mogelijkheid bestaat dat vanwege de lock-downs slachtoffers van huiselijk geweld langer in de nabijheid van de dader zijn en meer kans lopen geweld te ervaren. De school als veilige plek voor sommige kinderen is vanwege sluiting weg gevallen.

Vanuit haar verantwoordelijkheid en het besef dat het beleid van ministeries en instanties dringend bijgesteld en aangepast moet worden richting het mitigeren van de gevolgen van de COVID-19 crisis voor de totale samenleving, heeft het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) enkele aandachtspunten geïdentificeerd ter ondersteuning van het COVID- 19 managementteam en andere relevante actoren in dit proces. De aandachtpunten zijn gekoppeld aan de gebieden: Veiligheid; Gezondheid; Onderwijs, vorming en opvoeding; Arbeid inkomen en armoedebestrijding; en Zeggenschap en besluitvorming.

Inzake de vraagstukken van huiselijk geweld en veiligheid gedurende de COVID- 19 pandemie heeft het BGA onder andere de aandacht van actoren gevraagd voor:

 • De fysieke en mentale gezondheid van eenieder in het bijzonder van kinderen. Hierbij is voorgesteld een gratis hotline in te stellen waar mannen en vrouwen/jongens en meisjes hun “ei” kwijt kunnen en mogelijkheden voor online counseling.
 • Verhogen van consultaties met vrouwenorganisaties om vrouwen actief te betrekken in de nationale en lokale response.
 • Constante voorlichting voor diverse doelgroepen met over de veiligheidssituatie en de toename van huiselijk geweld tijdens de lock – down.
 • De dienstverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld te categoriseren onder essentiële dienst waarbij de dienstverlening 24 uur toegankelijk is.
 • Waar nodig aanpassen van de protocollen inzake aanpak huiselijk geweld.
 • Bewust maken van de politie over mogelijke toename van huiselijk geweld en hen trainen hoe hierop te reageren.
 • Uitbreiding van opvangmogelijkheden voor slachtoffers.
 • Data verzameling naar geslacht, leeftijd en andere variabelen van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld.
 • Verhoogde surveillance van de politie thuis bij mensen die bekend zijn bij de politie inzake huiselijk geweld.
 • Ontwikkelen van awareness materiaal (radiospotjes/ filmpjes)
 • Het inzetten van mannelijke en vrouwelijk functionarissen voor de beveiliging van quarantaines en handhaving van de lock- downs.

Het ministerie van Binnenlandse zaken met name het BGA zal mede erop toezien dat stakeholders, gezien de nieuwe uitdagingen van de COVID- 19 pandemie, rekening houden met het genderaspect. De veranderde omstandigheden moeten alle actoren nog meer gericht houden op het gemeenschappelijk doel en streven naar gendergelijkheid in onze samenleving.

Bron: NII

Reageer op dit bericht
0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties


Advertentie

Suriname

BGA feliciteert nieuwe parlementariërs en informeert over Verdrag inzake Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen

Geplaatst

op

Unnamed

Onlangs heeft het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de Algemene Vrije en Geheime verkiezing van 25 mei 2020 bindend verklaard. Vervolgens zijn de gekozen volksvertegenwoordigers toegelaten tot De Nationale Assemblée en bestaat die thans uit 15 (29%) vrouwen en 36 (71%) mannen.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) feliciteert de parlementariërs en wil van deze gelegenheid gebruik maken hen te informeren over het Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) dat de staat Suriname in 1993 heeft geratificeerd. Met het ratificeren van dit VN-Vrouwenverdrag heeft de staat Suriname zich gecommitteerd aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien waaronder het in lijn brengen van de nationale wetgeving met het verdrag. Op u wordt een beroep gedaan om bij de totstandkoming van wetten hiermee rekening te houden.

Binnenkort zal de verkiezing van de President en Vicepresident voor de Staat Suriname plaatsvinden en hierna de voordrachten en benoemingen voor de overige diverse openbare functies, zoals ministers en ambassadeurs.

Artikel 7 van CEDAW-verdrag handelt over de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar leven en luidt als volgt:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen:

 1. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
 2. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
 3. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land”.

Artikel 8 van het verdrag handelt over de participatie van vrouwen op internationaal niveau en luidt als volgt:

“De Staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat vrouwen, op gelijke voet met mannen en zonder enig onderscheid, de mogelijkheid hebben hun regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties”.

Het BGA roept hierbij de politieke partijen die deel uit zullen maken van de nieuwe regering op om in die fase van voordrachten en benoemingen in diverse openbare besluitvormingsposities vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte te bieden om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat vrouwen evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

COVID-19: vijftiende persoon overleden in Suriname

Geplaatst

op

Virus 4915859 340

In Suriname is een vijftiende perszoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder was de persoon opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het aantal actieve cases is gesteld op 278. Zes personen zijn vandaag genezen verklaard. De quarantaine regels zijn versoepeld door het management team en wordt er vandaag verwacht dat er meer mensen ontslagen zullen worden.

Mensen die uit Nederland terugkeren naar Suriname hoeven voortaan niet meer ij overheidsquarantaine te gaan. – Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen