maandag 24 juni 2024
26.6 C
Paramaribo
24.8 C
Amsterdam
5
(2)

Nog 1 jaar tot de volgende verkiezingen

lees ook ...

Inbraak bij onderneemster: grote geldsom en sieraden gestole...

Onderneemster B.G. (63) heeft bij politiebureau Uitvlugt aangifte gedaan van een inbraak in haar woning waarbij SRD 250.000 en sieraden zijn gestolen. De inbraak vond woensdag plaats terwijl het ec...

De regering van president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk in Suriname is inmiddels vier jaar aan de macht, met nog één jaar te gaan voor de volgende verkiezingen. Santokhi’s regering, die in 2020 aantrad, volgde de regering van Desi Bouterse op. Hun ambtsperiode kenmerkt zich door diverse uitdagingen en hervormingen op sociaal, economisch en politiek gebied.

Tijdens hun regeerperiode hebben Santokhi en Brunswijk zich geconfronteerd met problemen zoals een zwakke economie, hoge schuldenlast en de nasleep van de COVID-19-pandemie. De regering heeft verschillende maatregelen genomen om de economie te stabiliseren en te hervormen, waaronder het aangaan van een overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en het doorvoeren van bezuinigingen en belastinghervormingen.

Het komende jaar zal waarschijnlijk cruciaal zijn voor de regering Santokhi/Brunswijk, aangezien ze zich voorbereiden op de verkiezingen van 2025. De kiezers zullen hun oordeel vellen over de resultaten van de huidige regering en beslissen of zij nog een mandaat verdienen om door te gaan met hun beleid.

Plannen van de regering Santokhi/Brunswijk voor het komende jaar

1. Economische Stabilisatie en Groei:
• IMF-programma voortzetten: De regering blijft samenwerken met het Internationaal Monetair Fonds om de economische stabiliteit te waarborgen en verdere structurele hervormingen door te voeren.
• Stimuleren van investeringen: Het aantrekken van buitenlandse en binnenlandse investeringen door het verbeteren van het ondernemingsklimaat en het bieden van stimulansen voor investeerders.
2. Financiële Hervormingen:
• Belastinghervormingen: Verdere aanpassingen in het belastingstelsel om de overheidsinkomsten te verhogen en de belastingdruk eerlijker te verdelen.
• Bezuinigingen: Het verminderen van overheidsuitgaven om het begrotingstekort te verkleinen.
3. Sociale Voorzieningen en Welzijn:
• Verbetering van gezondheidszorg en onderwijs: Investeren in de gezondheidszorg en het onderwijs om de kwaliteit en toegankelijkheid te verbeteren.
• Sociale vangnetten versterken: Uitbreiding en verbetering van sociale programma’s om de meest kwetsbare groepen in de samenleving te ondersteunen.
4. Infrastructuurontwikkeling:
• Wegen en transport: Verbeteren van de infrastructuur, inclusief wegen, bruggen en openbaar vervoer, om de mobiliteit en economische activiteit te bevorderen.
• Duurzame energie: Investeren in duurzame energieprojecten om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en milieuvriendelijke energieoplossingen te stimuleren.

Prestaties van de regering Santokhi/Brunswijk

1. Economische Hervormingen:
• Schuldenherstructurering: Succesvol onderhandeld over de herstructurering van de buitenlandse schuld van Suriname, wat de druk op de nationale financiën heeft verminderd.
• IMF-overeenkomst: Bereikt een akkoord met het IMF voor een financieel steunprogramma, dat cruciaal is voor de economische stabilisatie.
2. Anticorruptie-beleid:
• Versterking van de rechtsstaat: Invoering van maatregelen om corruptie te bestrijden en de transparantie en verantwoording binnen de overheid te verbeteren.
• Onderzoeken en vervolgingen: Initiëren van onderzoeken naar corruptie en misbruik van overheidsmiddelen onder de vorige regering.
3. Sociaal Beleid:
• COVID-19 respons: Implementatie van gezondheidsmaatregelen en vaccinatieprogramma’s om de pandemie onder controle te krijgen en de impact op de samenleving te verminderen.
• Sociale ondersteuning: Uitbreiding van programma’s voor voedselzekerheid en financiële steun voor kwetsbare groepen tijdens de pandemie.
4. Internationale Relaties:
• Versterken van diplomatieke banden: Versterking van de relaties met buurlanden en internationale partners om economische en politieke samenwerking te bevorderen.
• Regionale samenwerking: Actieve deelname aan regionale organisaties zoals de CARICOM om de regionale integratie en samenwerking te bevorderen.

De komende verkiezingen zullen laten zien in hoeverre de bevolking tevreden is met deze prestaties en plannen, en of zij de regering Santokhi/Brunswijk een nieuw mandaat zullen geven.

De regering van Chan Santokhi en Ronnie Brunswijk in Suriname heeft verschillende maatregelen genomen om corruptie en fraude aan te pakken, maar de stijgende criminaliteit blijft een grote uitdaging. Hier is een overzicht van de situatie en de inspanningen op deze gebieden:

Corruptie en Fraude

Maatregelen tegen corruptie en fraude:

1. Versterking van de rechtsstaat:
• De regering heeft een aantal maatregelen ingevoerd om corruptie binnen de overheid aan te pakken. Dit omvat onder andere de versterking van anti-corruptie wetgeving en het instellen van onderzoekscommissies om corruptiegevallen te onderzoeken.
2. Onderzoeken en Vervolgingen:
• Er zijn verschillende onderzoeken gestart naar vermeende corruptie onder functionarissen van de vorige regering. Dit heeft geleid tot de arrestatie en vervolging van enkele hoge ambtenaren.
3. Transparantie en Verantwoording:
• Initiatieven zijn genomen om de transparantie en verantwoording van overheidsuitgaven te verbeteren. Dit omvat onder andere de publicatie van overheidscontracten en de verbetering van het toezicht op overheidsuitgaven.

Criminaliteit

Stijging van de criminaliteit:

1. Toename van Geweldsdelicten:
• De afgelopen jaren is er een toename waargenomen in gewelddadige misdaden, waaronder moorden, overvallen en diefstallen. Dit heeft geleid tot bezorgdheid onder de bevolking en druk op de regering om effectieve maatregelen te nemen.
2. Druggerelateerde Criminaliteit:
• Suriname blijft een doorvoerland voor drugshandel, wat bijdraagt aan de stijging van de criminaliteit. De druggerelateerde activiteiten hebben niet alleen binnenlandse gevolgen, maar trekken ook de aandacht van internationale rechtshandhavingsinstanties.

Reactie van de regering:

1. Versterking van de Politie:
• De regering heeft geïnvesteerd in het versterken van de politie door middel van training en het verbeteren van de uitrusting. Dit is bedoeld om de capaciteit van de politie te vergroten in de strijd tegen criminaliteit.
2. Strengere Wetgeving:
• Er zijn strengere wetten en straffen ingevoerd voor ernstige misdaden, met als doel potentiële daders af te schrikken en de algehele veiligheid te verbeteren.
3. Samenwerking met Internationale Organisaties:
• De regering werkt samen met internationale organisaties en buurlanden om grensoverschrijdende misdaad aan te pakken, vooral met betrekking tot drugshandel en mensenhandel.

Uitdagingen:

• Ondanks deze inspanningen blijft het aanpakken van corruptie en criminaliteit een grote uitdaging voor de regering. Het vereist niet alleen effectieve wetgeving en handhaving, maar ook een cultuurverandering binnen de samenleving en de overheid.

Conclusie:
De regering Santokhi/Brunswijk heeft aanzienlijke stappen ondernomen om corruptie en fraude te bestrijden, en maatregelen geïntroduceerd om de criminaliteit te verminderen. Echter, de stijgende criminaliteit en voortdurende corruptieproblemen tonen aan dat er nog veel werk te verrichten is om deze problemen volledig aan te pakken. Het komende jaar zal cruciaal zijn om de effectiviteit van deze maatregelen te beoordelen en verdere stappen te nemen om de veiligheid en integriteit in Suriname te verbeteren.

Bij de komende verkiezingen in Suriname zijn er verschillende alternatieven voor de huidige regering van Chan Santokhi en Ronnie Brunswijk. Hier zijn enkele van de belangrijkste politieke partijen en figuren die mogelijk een rol spelen als alternatief:

Alternatieve Politieke Partijen

1. Nationale Democratische Partij (NDP):
• Leiderschap: Voorheen geleid door Desi Bouterse, die twee termijnen als president diende.
• Beleid: De NDP heeft een populistische benadering met nadruk op nationale trots en sociale programma’s. Ze worden vaak geassocieerd met Bouterse’s controversiële leiderschap en de economische problemen tijdens zijn termijn.
• Uitdagingen: Het imago van de partij is beschadigd door beschuldigingen van corruptie en economische wanbeheer tijdens Bouterse’s regering.
2. Pertjajah Luhur (PL):
• Leiderschap: Geleid door Paul Somohardjo.
• Beleid: Focus op belangen van de Javanen in Suriname, maar met een bredere politieke agenda die economische groei en sociale welzijn bevordert.
• Uitdagingen: Beperkte nationale aantrekkingskracht buiten hun traditionele achterban.
3. ABOP (Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij):
• Leiderschap: Vicepresident Ronnie Brunswijk, die momenteel deel uitmaakt van de coalitieregering, leidt de partij.
• Beleid: Gericht op de ontwikkeling van het binnenland en de verbetering van de levensomstandigheden van minderheden.
• Uitdagingen: Ondanks hun deelname aan de huidige coalitie, kunnen interne partijspanningen en Brunswijk’s controversiële verleden als obstakels dienen.
4. Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP):
• Leiderschap: Chan Santokhi, de huidige president.
• Beleid: Focus op economische hervormingen, anti-corruptie en verbetering van de infrastructuur.
• Uitdagingen: Hoewel ze deel uitmaken van de huidige regering, kunnen ontevredenheid over hun prestaties en de economische situatie een rol spelen in de perceptie van kiezers.

5. NPS. De Nationale Partij Suriname is een Surinaamse sociaaldemocratische politieke partij, en was lange tijd de grootste politieke partij, die meer dan 40 jaar deel uitmaakte van verschillende coalitiekabinetten. De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft recentelijk haar visie en toekomstplannen gepresenteerd tijdens haar 77ste verjaardag. De partij legt de nadruk op enkele kernpunten om de ontwikkeling van Suriname te bevorderen .

Landelijk Evenredig Kiesstelsel: De NPS streeft naar een hervorming van het kiesstelsel naar een landelijk evenredig systeem om de vertegenwoordiging in het parlement eerlijker en rechtvaardiger te maken Werkgelegenheid: Het creëren van banen en het aanpakken van werkloosheid zijn belangrijke speerpunten. De partij wil dit bereiken door programma’s voor vaardigheidsontwikkeling, omscholing, en ondersteuning van zelfstandig ondernemerschap .
Economische Diversificatie: De NPS ziet de noodzaak van economische diversificatie om minder afhankelijk te zijn van traditionele sectoren zoals bauxiet en hout. Hierbij wordt onder andere ingezet op toerisme en landbouw .
Milieu en Duurzaamheid: De partij erkent het belang van duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Er zijn plannen om investeringen in groene energie en milieuvriendelijke projecten te bevorderen .
Sociale Gelijkheid: De NPS wil de sociale ongelijkheid verminderen door betere toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, en basisvoorzieningen voor alle burgers, inclusief kwetsbare groepen .

Door deze strategieën hoopt de NPS een positieve en inclusieve toekomst voor Suriname te creëren, waarin economische groei hand in hand gaat met sociale rechtvaardigheid en milieuduurzaamheid.

Mogelijke Nieuwe Partijen of Bewegingen

1. Nieuw Suriname (NS):
• Leiderschap: Een relatief kleine partij die af en toe deelneemt aan coalities.
• Beleid: Gericht op economische hervormingen en sociale rechtvaardigheid.
• Uitdagingen: Beperkte politieke invloed en bekendheid.
2. Protestbewegingen en Onafhankelijke Kandidaten:
• Leiderschap: Individuen of groepen die zich losmaken van bestaande partijen kunnen zich profileren als alternatieven.
• Beleid: Vaak gericht op specifieke kwesties zoals corruptiebestrijding, milieubescherming of sociaaleconomische hervormingen.
• Uitdagingen: Moeilijkheden om een brede electorale basis te ontwikkelen en voldoende financiering en organisatie op te zetten.

Overwegingen voor Kiezers

1. Economische Beleidsplannen:
• Kiezers zullen waarschijnlijk veel belang hechten aan plannen voor economische herstel en groei, gezien de huidige economische uitdagingen in het land.
2. Corruptie en Rechtsstaat:
• Partijen met geloofwaardige anti-corruptieplannen en een sterk juridisch raamwerk kunnen aantrekkelijk zijn voor kiezers die genoeg hebben van corruptie.
3. Sociale Programma’s:
• Programma’s gericht op het verbeteren van de sociale voorzieningen zoals gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid zullen ook een belangrijke rol spelen.
4. Regionale en Internationale Samenwerking:
• De visie van de partijen op internationale samenwerking, vooral met buurlanden en internationale organisaties, kan eveneens van invloed zijn op de kiezerskeuze.

Conclusie

Het alternatief voor de regering Santokhi/Brunswijk zal afhangen van welke partij of coalitie de kiezers het meest overtuigend vinden in het aanpakken van de huidige uitdagingen van Suriname. De komende verkiezingen zullen bepalend zijn voor de politieke toekomst van het land en de richting die Suriname inslaat op economisch, sociaal en politiek gebied.

Suriname moet beter!

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Column, Suriname, Z-Breaking news nieuws »

meest gelezen

HomeColumnNog 1 jaar tot de volgende verkiezingen