woensdag 24 juli 2024
26 C
Paramaribo
19.5 C
Amsterdam
0
(0)

Het OKB wordt door BIZA geïnformeerd over verkiezingsactiviteiten

lees ook ...

Suriname handhaaft VN-verdrag tegen mensenhandel

Op dinsdag 16 juli 2024 hebben de hulpofficieren van de afdeling Trafficking in Persons (TIP) een werkbezoek gebracht aan de procureur-generaal (pg) bij het Openbaar Ministerie, Garcia Paragsingh. Tij...

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op verzoek van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) op 04 maart te Roeli’s Event Venue een trainingssessie verzorgd voor de leden en plaatsvervangende leden van het verkiezingsorgaan. 

OKB-voorzitter Samseerali Sheikh-Alibaks geeft aan, dat de hoofdtaken en bevoegdheden van het OKB volgens de Kiesregeling van 1987 zijn onder te verdelen in de monitoring, observatie en supervisie van de verkiezingsactiviteiten. “Het doel van deze sessie is tweedelig: ten eerste gaat het om kennisverrijking en ten tweede kijken we waarmee BiZa thans bezig is in deze pre-electorale fase en waarop het OKB haar monitoring, observatie dan wel supervisie zou moeten richten.”

BiZa-directeur Mohamad Eskak zegt van de sessies: “Deze sessies zijn bijzonder belangrijk vanuit de gedachtegang dat alle actoren betrokken bij verkiezings- activiteiten, genoegzaam zijn geïnformeerd om hun taken en verantwoordelijkheden, zoals is vastgesteld in de wet, te kunnen uitvoeren.” De directeur deelt ook mee dat er volle medewerking zal worden verleend om de kennis binnen het ministerie te delen teneinde goede en kwalitatieve verkiezingen te kunnen organiseren voor Suriname.

Sabitrie Gangapersad bracht als lid van het Managementteam Verkiezingen, het wettelijke kader waarbinnen de verkiezingen worden georganiseerd, de verkiezingswerkstructuur en de drie fasen waarbinnen de activiteiten worden uitgevoerd namelijk de postelectorale, de pre- electorale en de electorale fase uitgebreid onder de aandacht.

“BiZa is conform het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 belast met en verantwoordelijk voor de zorg van aangelegenheden betreffende volksraadpleging en verkiezingen voor de volks vertegenwoordigende organen. De uitvoering van deze wettelijke taken zijn vastgesteld in onder andere de Grondwet van Suriname, de Kiesregeling, het Kiesbesluit en andere wettelijke regelingen zoals het Decreet politieke organisaties, Besluit registratie politieke organisaties en Besluit vaststelling modellen processen-verbaal registratie politieke organisaties,”  aldus Gangapersad.

Tijdens de eerste trainingssessie hebben vier werkgroepen een presentatie gehouden over hun voornaamste taken en doelstellingen. Als coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten heeft Michaël Kromodimedjo aangegeven dat deze werkgroep belast is met de kiezerslijsten die beschikbaar moeten zijn voor verkiezingen. De werkzaamheden zijn onder andere gericht op het opschonen van de kiezerslijsten door middel van de ter inzagelegging.

Soebashchandre Bachoe, coördinator van de werkgroep Oproepingskaarten, ging tijdens zijn presentatie onder andere in op de productie van oproepingskaarten, colportage lijsten en de structuur van een oproepingskaart. De werkgroep Legger bracht met coördinator Soraya van den Berg onder de aandacht, de samenstelling van een legger en de veldwerkzaamheden die voor het identificeren van de juiste stembureaulocaties worden uitgevoerd.

Coördinator Tarrel Samuels van de werkgroep Stembiljetten gaf aan dat de activiteiten van deze werkgroep kunnen worden onderverdeeld in de voor- bereidingsactiviteiten en hoofdactiviteiten met betrekking tot onder andere het vervaardigen van de stembiljetten.

De volgende trainingssessie is op 18 maart 2023. De werkgroepen Internationale Betrekkingen, Voorlichting, Aanwerving Stembureaupersoneel, Training en IT zullen dan hun presentaties houden voor het OKB.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameHet OKB wordt door BIZA geïnformeerd over verkiezingsactiviteiten