woensdag 17 juli 2024
28 C
Paramaribo
21.3 C
Amsterdam
0
(0)

De invloed van de nieuwe arbeidswetten op ondernemerschap

lees ook ...

Man aangehouden met 4,3 kilogram cocaine op luchthaven Surin...

Een man is onlangs met 4,3 kilogram cocaïne in zijn koffer aangehouden. De aanhouding heeft plaatsgevonden op de Johan Adolf Pengel Luchthaven op Zanderij. Het Bestrijding Internationale Drugsteam ...

Minister Steven Mac Andrew heeft op donderdag 30 juni 2022 een vertegenwoordiging van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), onder leiding van de voorzitter Jayant Padarath, ontvangen voor een gesprek. Bij deze bespreking die op verzoek van de Kamer is gehouden, is aandacht gevraagd van de minister voor ontstane knelpunten in het ondernemerschap door de uitvoering van bepaalde arbeidswetten.

Genoemd werden de wetten: ‘Minimumloon’, ‘Arbeidsbescherming Gezin’ en ‘Ter beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs’. Volgens de KKF is bij de voorbereiding van deze wetten onvoldoende rekening gehouden met de negatieve impact die deze wetten zouden hebben op het klein ondernemerschap. Het komt erop neer dat deze wetten de bedrijfsvoering van vooral kleine bedrijven bemoeilijken.

De bewindsman heeft laten blijken oog te hebben voor de knelpunten. Hij heeft zich daarom breedvoerig laten informeren door de Kamer. Hij beschouwt micro-, kleine- en middelgrote ondernemingen als de motor van onze economie, omdat die volgens hem zorgen voor productie en werkgelegenheid. Mac Andrew ziet het daarom mede tot zijn taak om ervoor te zorgen dat er een goed ondernemersklimaat is in ons land.

De minister heeft vaker benadrukt zich sterk te zullen maken voor een evenwichtige balans tussen de noodzaak om Decent Work te realiseren in Suriname aan de ene kant en aan de andere kant de noodzaak tot stimulering van ondernemerschap. In het kader van de modernisering van de arbeidswetgeving is volgens hem de gedragslijn dat er op gezette tijden wetten worden onderworpen aan een evaluatie, met de bedoeling dat de praktijk in overeenstemming wordt gebracht met de wet of omgekeerd.

Hij belooft dat ook de knelpunten van de KKF in de evaluatie worden meegenomen. Bij de evaluatie van arbeidswetten worden de sociale partners en andere stakeholders betrokken.
De bedoelde wetten zijn tamelijk nieuwe wetten. Mac Andrew heeft onlangs reeds bekend gemaakt dat binnenkort een in te stellen commissie, de werking van de Wet Minimumloon zal moeten evalueren. Deze wet is in september 2019 in werking getreden met het doel het garanderen van een minimuminkomen voor alle werknemers.

De Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs, richt zich op de regulering van uitzendwerk en uitzendbureaus, nadat structureel misbruik werd gemaakt van uitzendwerk waarbij uitzendkrachten werden uitgebuit. In deze wet is duidelijk gedefinieerd dat uitzendarbeid bedoeld is voor slechts ‘tijdelijke arbeid’. Deze wet dateert van mei 2017.

De Wet Arbeidsbescherming Gezin die in september 2019 in werking is getreden moet nog tot wasdom komen. Dit zal het geval zijn bij de operationalisering van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) dat verantwoordelijk is voor het doorbetaald ouderschapsverlof. In principe zou het fonds reeds in november 2019 operationeel moeten zijn, maar door onvoorziene omstandigheden is de deadline niet gehaald. De voorbereidende werkzaamheden hiertoe zijn intussen in een vergevorderd stadium.

Minister Mac Andrew maakte van de gelegenheid gebruikt om aan te kondigen dat hij spoedig een aanvang zal maken met consultaties naar aanleiding van geluiden en signalen dat er een tekort is aan gekwalificeerd kader op de arbeidsmarkt en dat bedrijven verlegen zitten om arbeidskrachten. Onlangs is in de Nationale Assemblee (DNA) deze situatie getypeerd als een crisis op de arbeidsmarkt. De minister zal spoedig alle stakeholders betrekken om sector per sector na te gaan hoe groot het probleem is en hoe in te spelen op de ontstane leemte.

Ook de KKF zal hij in dit verband consulteren. Het ministerie zal na consultatie en evaluatie inzicht hebben in sectoren waarbinnen het arbeidspotentieel te kort schiet. Met gericht beleid zal dan getracht worden een eventuele gap op de arbeidsmarkt aan te vullen. De bedoelde consultaties zullen spoedig aanvangen. De minister benadrukte het belang van dialoog en samenwerking om te komen tot gezamenlijke oplossingen.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameDe invloed van de nieuwe arbeidswetten op ondernemerschap