woensdag 21 februari 2024
24 C
Paramaribo
9.5 C
Amsterdam
3
(1)

Beperkte personen krijgen meer aandacht

lees ook ...

Omar Sherif Abdoelrahman beëdigd als Surinaamse ambassadeur ...

Omar Sherif Abdoelrahman is op donderdag 15 februari 2024 beëdigd als de nieuwe buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur voor Suriname in het Koninkrijk Marokko. President Chandrikapersad Santokhi he...

President Chandrikapersad Santokhi heeft op maandag 07 februari jongstleden de presidentiële Werkgroep ‘Brede Welzijn voor personen met een Beperking’ 2022 in het leven geroepen. De werkgroep die op 30 maart jongstleden het staatshoofd bezocht, werd voor 12 maanden geïnstalleerd. De werkgroep werd aangesteld naar aanleiding van een burgeriniatief. De werkgroep moet beleid  formuleren voor personen met een beperking.

Indien nodig zal de huidige nationale wetgeving in relatie tot personen met een beperking overeenkomstig het Verdrag inzake de Rechten van Personen aanpast worden. De presidentiële werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Justitie en Politie (JusPol), Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI), Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en Openbare Werken (OW). Naast de ministeries hebben ook zitting in deze commissie; de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en stichting Wan Okasi, een organisatie die opkomt voor de belangen van de mens met een beperking.

De Werkgroep komt tweewekelijks bij elkaar om de knelpunten waarmee de doelgroep en organisaties te kampen hebben te bespreken en oplossingsmodellen in kaart te brengen om de noden binnen deze groep te verlichten. Daarnaast komt de commissie onder andere bijeen om het beleid met betrekking tot de mens met een beperking op hun desbetreffende ministerie te inventariseren, de obstakels waarmee de doelgroep wordt geconfronteerd te listen en het doen van voorstellen. De bedoeling is om de eerste zes maanden, problemen rondom de doelgroep aan te kaarten en de overige zes maanden te gebruiken om oplossingsmodellen te implementeren.

Personen met een beperking omvat personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. Er is in de afgelopen jaren op het gebied van zorgvervoer, werkgelegenheid en trainingen zaken zijn gerealiseerd voor deze doelgroep. Echter zullen er nog meer randvoorwaarden geschapen moeten worden zoals gratis schoolbusvervoer en huisvesting, waardoor hun afhankelijkheid van overheid en samenleving vermindert.

Suriname is als lidstaat van de Verenigde Naties (VN) partij bij verschillende mensenrechtenverdragen, waaronder ook Commission for the Rights of Persons with Disability (CRPD). Het doel van voornoemd verdrag is het volledig genot door alle personen met een beperking van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameBeperkte personen krijgen meer aandacht