donderdag 22 februari 2024
29.3 C
Paramaribo
8.8 C
Amsterdam

Disclaimer

Culturu.com spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: @

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan (de samenstelling van) de inhoud van Culturu.com, kan Culturu.com niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan. Culturu.com sluit dan ook haar aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Beweringen en meningen, geuit in mededelingen en artikelen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Culturu.com. Culturu.com kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die daar mogelijk uit voortvloeit.

Culturu.com kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Culturu.com via deze website, acht Culturu.com zich niet aansprakelijk.

Antwoorden en privacyverzoeken die via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zullen we u binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Culturu.com stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Culturu.com zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

Culturu.com accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.
Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Culturu.com.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Culturu.com, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.
Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Het gebruik van (automatisch gestuurde en/of geprogrammeerde) software (o.a. “zoek” bots) om webpagina’s en/of gegevens op te vragen, in te zien en/of te kopiëren op/van het domein Culturu.com verbieden wij uitdrukkelijk zonder hiervoor per e-mail toestemming te vragen. Het gebruik van (automatisch gestuurde en/of geprogrammeerde) software (o.a. “zoek” bots) belast onze servercapaciteit waardoor wij onze dienstverlening aan onze adverteerders/bezoekers niet of minder goed kunnen leveren. Bij inbreuk van dit artikel zijn wij genoodzaakt naast onderzoek/dossierkosten (€175,-) ook een schadevergoeding (van minimaal €625,- per gebeurtenis) in rekening brengen. Deze kosten worden in rekening gebracht voor (ip/adres) onderzoek en opsporing, technische schade en noodzakelijk onderhoud van de website, het mislopen van advertentie kosten en omdat onze dienstverlening niet en/of minder geleverd kan worden aan bezoekers van de website.